Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

Các đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng bao gồm các đối tượng sau: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ...
Đọc Tiếp
Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con.

Điều 190. Quyền và trách nhiệm của công ty mẹ đối với công ty con 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con, công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư...
Đọc Tiếp
Công khai các lợi ích liên quan

Công khai các lợi ích liên quan

Các cổ đông phải công khai các lợi ích liên quan trong công ty cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai hóa lợi ích và người có liên...
Đọc Tiếp