Xác định các loại doanh thu và chi phí được trừ khi quyết toán thuế

Ngày đăng: 22 - 02 - 2015 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Dịch vụ thuế Lượt xem: 417 lượt

Cách xác định các loại doanh thu và chi phí được trừ theo chuẩn mực kế toán

–        Thu tiền bán nhà theo tiến độ khi chưa đến thời điểm bàn giao nhà chưa được hạch toán doanh thu theo chuẩn mực kê toán, nhưng theo quy định của Luật thuế thì doanh thu này phải kê khai nộp thuế TNDN tạm tính theo tỷ lệ 1; 2%. Nếu việc thu tiền xác định được chi phí tương ứng thì được xác định thu nhập tính thuế theo Doanh thu  – chi phí và áp dụng thuế suất 25%.

–       Thu tiền dịch vụ của khách hàng nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong, theo chuẩn mực kế toán chưa được hạch toán doanh thu (vào TK 511) mà phải hạch toán TK 3387 hoặc TK 131. Nhưng theo quy định của Luật thuế: khi nhận tiền phải lập Hoá đơn kê khai thuế GTGT và xác định là khoản doanh thu tính thuế TNDN (các khoản doanh thu điều chỉnh tăng – phần B, tờ khai TNDN Mẫu 03).

cach-xac-dinh-doanh-thu
Cách xác định doanh thu tính thuế

Chi phí được trừ để xác định lợi nhuận kê toán, theo chuẩn mực kê toán là toàn bộ chi phí phát sinh thực tế trong kỳ. Còn chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

–        Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

–        Có hoá đơn, chứng từ hợp pháp. Một số khoản chi phí có hoá đơn, chứng từ hợp pháp nhưng chỉ được trừ theo mức khống chế quy định của Luật thuế như: chi phí bữa ăn giữa ca, chi phí trang phục, chi phí khuyến mại, tiếp tân, hội nghị, quảng cáo, môi giới.

Lợi nhuận kế toán của doanh nghiệp bao gồm cả một số khoản lợi nhuận khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được loại trừ, như:

–        Lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế như: Tiền  nhận được  từ  nguồn  tài  trợ cho mục đích giáo dục, y tế, xã hội.

–        Cổ tức được chia, lợi nhuận sau thuế từ hoạt động hợp tác kinh doanh.

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886