Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế

Ngày đăng: 24 - 02 - 2015 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Cập nhật luật thuế mới Lượt xem: 849 lượt

Cách xác định thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế.

Dưới đây là cách phân biệt thu nhập tính thuế và thu nhập chịu thuế khi quyết toán thuế

  • Thu nhập tính thuế

– Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

– Công thức xác định thu nhập tính thuế ra sao?

cach-tinh-thue
cách-tính-thuế
  • Công thức xác định thu nhập tính thuế:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển
  • Thu nhập chịu thuế

– Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

– Công thức xác định thu nhập chịu thuế thế nào ?

Thu nhập chịu thuế = [ Doanh thu Chi phí được trừ  ] + Thu nhập khác
  • Doanh nghiệp có nhiều hoạt động kinh doanh áp dụng nhiều mức thuế suất khác nhau thì phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động để áp dụng thuế suất tương ứng.
  • Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải hạch toán riêng, không được bù trừ với thu nhập hoặc lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp:

– DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là DN.

=>Nếu có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí, thì kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ, cụ thể như sau:

+ Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay): 5%. Riêng hoạt động giáo dục, y tế, biểu diễn nghệ thuật: 2%.
+ Đổi với kinh doanh hàng hoá: 1%.
+ Đối với hoạt động khác: 2%.

Ví du: DN A có phát sinh hoạt động cho thuê nhà, doanh thu cho thuê nhà một (01) năm là 90 triệu đồng, đơn vị không xác định được chi phí, do vậy đơn vị lựa chọn kê khai nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 90.000.000 đồng X 5% = 4.500.000 đồng.

 

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886