Giải thể doanh nghiệp, các thủ tục và hồ sơ.

Ngày đăng: 06 - 01 - 2017 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Dịch vụ kế toán thuế Lượt xem: 638 lượt

Thông qua nghị quyết giải doanh nghiệp nghị quyết định giải thể doanh nghiệp cần có các nội dung chính sau đây:

– Tên,  nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Vì sao giải thể;

– Thời gian, hồ sơ xóa bỏ hợp đồng và trả các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn trả nợ, thanh lý hợp đồng cấm vượt quá 06 tháng, kể từ ngày phê duyệt quyết định giải thể;

– Cách thức giải quyết các việc nảy sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo điều luật của công ty.

Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng chủ tịch hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ doanh nghiệp quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.Trong thời gian 07 ngày làm việc tính từ ngày ký thì:

– Nghị quyết giải thể

– Biên bản họp

Phải gửi đến nơi đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký công ty và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.

Khi doanh nghiệp còn nợ tài chính chưa trả thì phải gửi kèm theo nghị quyết giải thể, phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, những ai có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên đới. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và cách thức thanh toán số nợ đó; phương thức|cách thức|phương án} và thời gian giải quyết khiếu nại của người cho vay.

Nơi đăng ký kinh doanh cần thông báo tình hình doanh nghiệp đang làm hồ sơ giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của công ty. Kèm theo thông tin phải đăng tải nghị quyết giải thể và phương pháp giải quyết nợ (nếu có).

Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự sau đây:

– Các khoản nợ lương, trợ cấp thất nghiệp, bảo hiểm xã hội theo quyết định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

– Nợ thuế;

– Các khoản nợ khác.

Sau khi đã trả hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ công ty tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu doanh nghiệp theo phần vốn góp.

Người đại diện theo pháp luật của công ty gửi đề nghị giải thể cho nơi đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc tính từ ngày trả hết các mục nợ của công ty.

Sau thời hạn 180 ngày, tính từ ngày cầm được quyết định giải thể mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc không đồng ý của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký công ty.

 

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886