Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp 2014

Ngày đăng: 13 - 01 - 2017 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Bổ Sung Đăng Ký, Đăng ký kinh doanh Lượt xem: 677 lượt
  1. Điều 32. Luật Doanh Nghiệp 2014.  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

Công ty phải báo cáo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi nghề kinh doanh;

b) Thay đổi thành viên sáng lập đối với công ty cổ phần và thành viên là nhà đầu tư nước khác, loại trừ đối với doanh nghiệp niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký công ty.

Người đứng tên theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm thông báo bổ sung nội dung đăng ký công ty trong thời gian 10 ngày, tính từ ngày có bổ sung.

Công ty phải công bố bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với thành viên là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty. Thông báo phải có nội dung sau đây:

a) Tên, mã số công ty, địa điểm trụ sở chính:

b) Đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài chuyển nhượng cổ phần: tên, địa điểm trụ sở chính của người nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch,địa điểm của cổ đông là cá nhân; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ trong công ty; số cổ phần và loại cổ phần chuyển nhượng;

c) Đối với người là nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng: tên, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông nước ngoài là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, địa điểm của cổ đông là cá nhân; số cổ phần và loại cổ phần nhận chuyển nhượng; số cổ phần, loại cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần tương ứng của họ trong công ty;

d) Họ, tên, chữ ký của người chủ theo luật pháp của công ty.

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của thủ tục và thực hiện bổ sung nội dung đăng ký công ty trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối thay đổi vào thủ tục đăng ký công ty thì công bố bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Báo cáo phải nêu rõ vì sao; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Đăng ký bổ sungi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký công ty gửi Công bố đăng ký thay đổi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày làm việc, tính từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo thông báo, phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ đánh giá và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký công ty theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thực thi trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Nếu từ chối bổ sung, sửa đổi thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Báo cáo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Xem thêm: Thay đổi tên công ty, những vấn đề cần lưu ý.

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886