Luật Doanh Nghiệp 2014, Xác định giá trị tài sản góp vốn.

Ngày đăng: 15 - 01 - 2017 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Bổ Sung Đăng Ký Lượt xem: 479 lượt

Điều 37.Luật Doanh Nghiệp 2014. Xác định giá trị tài sản góp vốn.

  1. Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được biểu hiện thành Đồng Việt Nam.
  2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên đánh giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một cơ quan thẩm định giá chuyên nghiệp thẩm định. Trường hạp công ty thẩm định giá chuyên nghiệp đánh giá thì trị giá tài sản góp vốn phải được đa số các thành viên chấp thuận. Trường hạp tài sản góp vốn đượcđịnh giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời kì góp vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên quan góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc đánh giá; đồng thời liên đới chịu hậu quả đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
  3. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty CP và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một cơ quan thẩm định giá chuyên nghiệp thẩm định. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp đánh giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.

Trường hợp tài sản góp vốn được thẩm định cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên quan góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và trị giá thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý xác định giá trị tài sản góp vốn cao hơn trị giá thực tế.

Theo Luật Doanh Nghiệp 2014, điều 37.

Xem thêm:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn.

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886