Công ty trách nhiệm hữu hạn, Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn

Ngày đăng: 14 - 01 - 2017 Tác giả: Kế Toán Chuyên mục: Bổ Sung Đăng Ký Lượt xem: 415 lượt

Điều 36. Luật Doanh nghiệp 2014. Chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn khi góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và thành viên doanh nghiệp cổ phần cần chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

a) Đối với phần vốn có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ;

b) Đối với phần vốn không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.

Biên nhận đó giao nhận phải ghi rõ tên và nơi trụ sở chính của doanh nghiệp; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc người thay mặt theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty; công ty trách nhiệm hữu hạn.

c) Phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là trả xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài sản góp vốn đã chuyển tới doanh nghiệp.

Phần vốn được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ công ty tư nhân không phải làm hồ sơ chuyển quyền sở hữu cho công ty trách nhiệm hữu hạn.

Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận cổ tức của chủ đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của nhà đầu tư đó làm tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh khoản bằng tài sản.

 

Xem thêm:

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Luật doanh nghiệp 2014.

Liên hệ với chúng tôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0976094886